วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ( ปี2564-2566 )
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับคุณภาพชีวติของสมาชิกให้มั่นคง และเอื้ออาทรต่อสังคม”
 
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจดัการและระบบบริการอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ
 
เป้าประสงค์
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ระบบบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสม
4. สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5. บุคลากรมีความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
7. สหกรณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย ชุมชนและสาธารณะประโยชน์
 
 
แผนยุทธศาสตร์ ( ปี 2564-2566 )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1. โครงการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์
2. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการส่งเสริมการสมัครรับเลือกตั้งและการใช้สิทธิในการเลือกตั้งของสมาชิก
5. โครงการลดต้นทุนการบริหารจัดการ
6. โครงการลดต้นทุนทางการเงิน
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ การควบคุมภายใน
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในตามแนวทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลยุทธ์ การจัดระบบริการสู่ความเป็นเลิศ
โครงการบริการสู่ความเป็นเลิศ-เที่ยงวันทันสหกรณ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการสหกรณ์
กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
โครงการสหกรณ์ยุคใหม่ข่าวสารทันใจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้สมาชิก
กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. โครงการ Happy Birth Day Happy money
2. โครงการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิก
3. โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
4. โครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความรู้ และทักษะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิก
กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
1. โครงการประเมินสมรรถนะบุคลากร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. โครงการะพัฒนาศักยภาพสมาชิกใหม่
4. โครงการศึกษางบการเงิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมของสหกรณ
โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม
กลยุทธ์ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกและสังคม
1. โครงการทูตสหกรณ์ [Co–Op Ambassador]
2. โครงการให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
^