ระเบียบและข้อบังคับ

pdf
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและ จนท..pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2562
pdf
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ. 2565.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ. 2560
pdf
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนประกันความเสี่ยง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนประกันความเสี่ยงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2560
pdf
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับ จนท.และลูกจ้าง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 2561.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561
pdf
กู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
pdf
ข้อบังคับ.pdf
ข้อบังคับ
pdf
การใช้ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว64.pdf
ระเบียบ ฯว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564
pdf
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564.pdf
ระเบียบฯว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
^