ระเบียบและข้อบังคับ

pdf
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2561
pdf
การเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสาร.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
pdf
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิก.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ. 2560
pdf
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการพนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
pdf
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและ จนท..pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2562
pdf
ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ. 2565.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนปรับปรุงสำนักงาน พ.ศ. 2560
pdf
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนประกันความเสี่ยง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนประกันความเสี่ยงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2560
pdf
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับ จนท.และลูกจ้าง.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2560
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561
pdf
กู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563
pdf
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564.pdf
ระเบียบฯว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
^