ระเบียบและข้อบังคับ

pdf
การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2566
pdf
ว่าด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ และดอกเบี้ยเงินกู้.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เกษียณสุขใจ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565
pdf
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญข้าราชการลูกจ้างประจำ.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2566
pdf
ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกัน.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2561
pdf
ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561
pdf
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 2561.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561
pdf
ว่าด้วยการให้เงินกู้ พกส. และดอกเบี้ย.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ พกส และดอกเบี้ย พ.ศ. 2565
pdf
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
pdf
ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2565.pdf
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
pdf
การใช้ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว66.pdf
ระเบียบ ฯว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2566
pdf
ระเบียบ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565
pdf
ระเบียบ การรับฝากเงินออมทรัพย์ เงินรับฝากประจำ.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ เงินรับฝากประจำ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2565
pdf
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564
pdf
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ปี พ.ศ. 2565.pdf
ข้อบังคับ ปี พ.ศ. 2565
pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฯ.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูจำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2565
pdf
การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2560
pdf
การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
pdf
ระเบียบฯว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
pdf
การควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
pdf
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน.pdf
ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2561
^