จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
741238
               หัวข้อ
ดู
ประกาศ ฉบับที่ 23/2565 เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี.. (2022-05-10)
90
ประกาศ ฉบับที่ 22/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด.. (2022-05-06)
163
ประกาศ ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง แจ้งการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565.. (2022-04-08)
200
ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง ปรับยอดจ่ายประกันเพิ่มและส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีประกันชีวิตแบบกลุ่ม.. (2022-04-01)
171
ประกาศ ฉบับที่ 19/2565 เรื่อง โครงการเกษียณเปี่ยมสุข แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่1).. (2022-03-31)
172
ประกาศ ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรับฝากเงิน.. (2022-03-25)
180
ประกาศ ฉบับที่ 17/2565 เรื่อง แจ้งการรับฝากเงินสดหน้าเคาน์เตอร์.. (2022-03-09)
196
ประกาศ ฉบับที่ 16/2565 เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระหุ้น-หนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมาชิกสามัญ พกส... (2022-03-09)
205
ประกาศ ฉับบที่ 15/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้เงินรับรางวัลตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Line Open Chat.. (2022-02-25)
201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด.. (2022-02-25)
190


หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

วัน จันทร์ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

  
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์-ประกัน/เสี่ยง 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์-ทั่วไป
3.00%
เงินฝากออมทรัพย์-โครงการออมเพื่อพ่อ ปี 2560
3.00%
เงินฝากออมทรัพย์-ลุ้นโชคลุ้นทอง ปี 2561
3.00%
เงินฝากออมทรัพย์-เกษียณเปี่ยมสุข
4.00%
เงินฝากออมทรัพย์-เกษียณเปี่ยมสุข(บำนาญ)
4.00%
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
3.25%
 
 
เงินฝากประจำ
ประจำ 3 เดือน
3.25%
ประจำ 6 เดือน
3.50%
ประจำ 12 เดือน
3.75%
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
  
  
ดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
6.50%
เงินกู้สามัญเงินฝากค้ำประกัน
5.25%
เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน
5.25%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
6.25%
เงินกู้เพื่อเกษียณสุขใจ
6.50%
เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก
สมทบ
6.50%
เงินกู้สามัญสำหรับพนักงาน
ราชการ
6.50%
เงินกู้เพื่อผู้ค้ำประกันสุขใจ
5.75%
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
6.25%
เงินกู้สามัญเพื่อลดภาระการค้ำประกันโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
5.25%
เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
6.50%
เงินกู้สามัญรวมหนี้เพื่อชีวีเป็นสุข
6.50%
เงินกู้สามัญพนักงานราชการรวมหนี้เพื่อชีวีเป็นสุข
6.50%
เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.09%
เงินกู้สามัญเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิต-กรณีรับภาระหนี้แทนผู้กู้
4.00%
เงินกู้สามัญเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิต-กรณีรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
6.50%

 

  
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM
5.75%
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.75%
  
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00%
 
 
เงินกู้สำหรับสหกรณ์อื่น
12 และ 36 เดือน 4.50%
60 เดือน
4.75%

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560


 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด เข้าเยี่ยมเยือน สอส.นภ.
วันที่ : 4 มีนาคม 2565 อ่านต่อ...
ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2565
วันที่ : 14 มกราคม 2565 อ่านต่อ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนยุทศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2565
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน
วันที่ : 26 กรกฏาคม 2564 อ่านต่อ...
ทำบุญสหกรณ์ ประจำปี 2564
วันที่ : 9 เมษายน 2564 อ่านต่อ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2564
วันที่ : 21 มีนาคม 2564 อ่านต่อ...
ดร.ธานี ก่อบุญ บรรยาย"กลยุทธ์บริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง"
วันที่ : 13 มกราคม 2564 อ่านต่อ...
สสธท.เยี่ยมศูนย์ประสานงาน สอส.นภ.
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ...

   
© 2019. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

www.hnbpcoop.com