ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และทำบุญสหกรณ์

^